Cicle Superior

El cicle superior integra una metodologia activa que permet a l’alumnat participar activament en el disseny i l’adquisició del seu aprenentatge a partir dels seus coneixements previs i respectant el propi ritme. Ensenyem a planificar el propi treball per tal que sigui capaç d’aconseguir els seus objectius i reflexionar sobre la millor manera d’assolir-los. També arbitrem dinàmiques que fomentin el treball cooperatiu com a eina per millorar el rendiment, afavorir un millor clima d’aula i potenciar l’autonomia i la responsabilitat indvidual i de grup. Per això, s’utilitza un llenguatge senzill, clar i estructurat en la presentació dels continguts nous, es graduen les activitats, deixant en darrer lloc les que requereixen un grau d’habilitat i d’autonomia més grans i es dóna èmfasi en els procediments i en les tècniques d’aprenentatge, que inclouen una reflexió sobre els continguts que són objecte d’estudi i una revisió final.
L’atenció personalitzada s’aconsegueix reduint grups de treball i adaptant-los a les necessitats dels nens/es, ja sigui amb desdoblaments o grups flexibles en les àrees instrumentals i també a Science, que continua treballant les ciències naturals en anglès.

En les àrees complementàries es treballen les matemàtiques, la competència comunicativa, l’anglès -amb preparació per les proves de Cambridge- i el francès, que apareix com a segona llengua de continuïtat fins a finalitzar la Secundària. També concedim importància a la formació en valors cívics i cristians. Aquesta formació es concreta en la presentació explícita d’eixos transversals i en l’oferta de projectes de contingut cívic, en els quals la solució de problemes porta a adoptar actituds positives sobre la cura del propi cos, la conservació de la natura o el respecte als altres.


tess